“Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” (directions for industrial noise and legislation), by the ministry of VROM (ministry of Housing, Spatial. [Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening], a government publication . The Guide recommended for low-noise rural areas noise. guidance document from the competent Minister to local authorities, Handreiking. Industrielawaai en vergunning) was applied in practice. This Guidance.

Author: Meztisho Kazralkis
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 13 September 2011
Pages: 406
PDF File Size: 5.55 Mb
ePub File Size: 10.95 Mb
ISBN: 466-6-19545-812-3
Downloads: 79374
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fauzahn

De gemeente Steenwijkerland is bezig met het opstellen van een afzonderlijk beleidsdocument ten aanzien van de plaatsing van GSM -antennes. Bovendien blijkt uit eerdere ervaringen binnen de gemeente Steenwijkerland dat een menging van reguliere en recreatiewoningen niet gewenst is.

Beleidsnotitie Facetbeleid

Een zone rond een industrieterrein moet tezamen met het bestemmingsplan dat de vestiging van geluidszoneringsplichtige bedrijven mogelijk maakt worden vastgesteld op basis van een akoestisch onderzoek. Eigenaren van bestaande illegale bouwwerken kunnen incustrielawaai aangeschreven in het kader van handhaving. Het betreffen richtlijnen die door de lidstaten moeten worden omgezet naar nationale wet- en regelgeving.

De gebiedstyperingen en grenswaarden uit hoofdstuk 3 van de Handreiking kunnen daarvoor de basis vormen. Voorts kan een maximum aantal woonschepen worden opgenomen dat in die zone wordt toegestaan. In dat geval zou daarvoor een passende bedrijfs bestemming kunnen worden opgenomen.

In een grotere kern als Steenwijk zal een volledige clustering niet gewenst zijn. Goed woon- en leefklimaat en gebruik aangrenzende gronden. De rol van een handreijing bij het tegengaan daarvan is beperkt. Uit de inventarisatie van het geldende beleid in de uitgangspuntennotitie is gebleken dat ook de provincie Overijssel een behoefte aan gedifferentieerde woonmilieus ziet, waaronder een vraag naar mogelijkheden om wonen en werken te combineren.

Bestaande bedrijven die niet binnen dat model passen dienen positief maar specifiek te worden industrieawaai door middel van een aanduiding. Zo wordt aanvullend als voorwaarde opgenomen dat het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, wat inhoudt dat het bedrijf moet worden uitgeoefend door de bewoner. In het kader van de ruimtelijke ordening moet wel rekening worden gehouden met de belangen van geurgevoelige objecten in de omgeving en de belangen van het betreffende bedrijf zelf. In de verschillende toekomstvisies zijn de daarvoor beoogde gebieden daarvoor al benoemd, maar een en ander dient nog verder te worden geconcretiseerd in een structuurvisie.

  LEXMARK C54X SERVICE MANUAL PDF

Detailhandel als nevenactiviteit bij bedrijven is in beginsel acceptabel indien het gaat om ter plaatse vervaardigde of bewerkte goederen, ook wel aangeduid als produktiegebonden detailhandel.

Bij Rijks- en gemeentelijke monumenten en gebouwen binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht is bijzondere aandacht nodig voor onder meer de uiterlijke verschijning van het pand. Hiermee wordt derhalve beoogd een tijdelijke situatie te overbruggen, totdat de gewenste ruimtelijke situatie wordt verwezenlijkt.

Kate Hudson – KudoZ

Dat dient per geval te worden beoordeeld. De omvang van die hotels is daarbij niet relevant, al blijft het aantal grotere hotels op dit moment nog achter. Nieuwe bedrijfswoningen worden op bedrijventerreinen dan ook niet meer toegestaan.

Is er kans op een significant negatief effect? Waar mogelijk worden monumentale panden en panden in beschermde stads- en dorpsgezichten voorzien van een passende, ruime bestemming, waarbij:. Door uitsluitend zelfvervaardigde produkten toe te staan wordt niet aangesloten bij de behoefte van de inwoners. Daarbij is aandacht nodig voor een regeling voor de voorzieningen die nodig zijn bij die categorie.

In de uitgangspuntennotitie is het wettelijk kader en het relevante beleid ten aanzien van externe veiligheid samengevat. Hieronder vallen horecabedrijven die voor wat betreft exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen en waar naast overwegend niet ter plaatse bereide kleinere etenswaren in hoofdzaak alcoholvrije drank worden verstrekt.

Op basis van het wettelijk kader kan de volgende randvoorwaarde worden geformuleerd:. De enkele omstandigheid dat sprake is van een bestaande situatie kan echter niet zonder meer aanleiding zijn voor de positieve bestemming.

  ELIAS CANETTI BLENDUNG PDF

Diverse kernen binnen de gemeente mogen slechts bouwen voor eigen behoefte, andere hebben meer ruimte voor uitbreiding van het aantal woningen. De verkoop van dat nevenassortiment past namelijk niet binnen de hiervoor gegeven definitie van volumineuze detailhandel. De kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de aangeboden voorzieningen is afhankelijk van initiatieven van en de uitvoering door ondernemers. Bij overige ruimtelijke besluiten is ook een inzicht in de bodemkwaliteit nodig op basis van artikel 3.

De inrichting van camperovernachtingsplaatsen daarbuiten is dan ook niet noodzakelijk en bovendien ook geen gemeentelijke taak. Dergelijke shops vestigen zich in andere winkels en zijn voor wat betreft oppervlakte daaraan ondergeschikt.

Per kern zal moeten worden bekeken in welk deel daarvan welke bestemmingen gewenst zijn. Voor deze onderwerpen worden randvoorwaarden gegeven die in acht moeten worden genomen bij nieuwe ruimtelijke plannen. Daartoe is tevens een planologische afweging nodig. Ten aanzien van de maatvoering zoals bouw- en goothoogtes, dakhellingen, dakvormen, etc dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de omgeving. Voor deze laagdrempelige vorm van nachtverblijf is blijkens jurisprudentie van de Afdeling ondanks het feit dat de woonfunctie in overwegend mate behouden blijft, een bestemmingsplanregeling of ander ruimtelijk besluit nodig Dit is deels maatwerk en deels een kwestie van “onvoorziene gevallen”.

In nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal voorts moeten worden geborgd dat er een juiste verhouding ontstaat en blijft tussen het volume van de bedrijfswoning en de bijbehorende overige bedrijfsgebouwen.