Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Zulkijar Jumuro
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 12 August 2017
Pages: 272
PDF File Size: 17.52 Mb
ePub File Size: 15.62 Mb
ISBN: 794-1-67506-312-3
Downloads: 86796
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doulmaran

Za drugi televizijski program, sproveli smo eksperiment u sa-radnji s lokalnim turistikim biroom.

Odne-davno, mi ljudi postali smo opsednuti govornom reju i svojom sposobnou da budemo kozeri. Mada inicijator moda ima entuzijasti-an stav prema primaocu, zapravo mu manjka poverenja u sebe. Otkrio je da osmehe kontroliu dve grupe miia: Brzina nekih gestova i njihova oiglednost za ostale ljude tako-de su povezani sa starou pojedinca. Kad je dlan okrenut nanie, time pokazujete da imate vlast. Primalac takav stisak tumai kao izo-stanak posveenosti susretu, ali u to mogu da budu umeane i kulturne i druge implikacije – u nekim azijskim i afrikim kultu-rama, mlak stisak ruke je norma, dok snaan moe da se shvati kao uvreda.

definitvni

Time obezbeujete da rukovanje osta-ne na ravnopravnoj osnovi. Klimanje glavom se gotovo univerzalno koristi sa znaenjem “da” potvrdnim. Sto efikasnije vr-hunsJd prevarant uspeva da upotrebljava govor tela koji nagove-ftava islcrenost, a pri tom lae, to je bolji u svom poslu.

Ljudi kojima su ruke bitne za obavljanje profesije, kao to su hirurzi, umetnici i muziari, takoe e se moda samo slabasno rukovati s vama, isto da bi zatitili ruke. Ba kao to se usmeni govor razlikuje od kulture do kulture, ta-ko se i neki signali govora tela takoe razlikuju. Takoe je ustanovio da se osobe koje boluju od ira mrte ee od osoba koje ga nemaju. Veina ljudi, meutim, telaa samo ono to misli da gleda.

  GALIP CANSEVER PDF

Prekrstivi ruke, sedam od deset Ijudi stavlja levuruku iznad desne. Ljudski smeh nastao je od signala za upozorenje karakteristinog za primateSoba smehaih, vie amerikih bolnica uvelo je koncept “sobe smeha”.

Evo samo nekoliko fraza koje upotrebljavamo: Evo malog upozorenja iz prve ruke bez obzira na to da li ste te-ke vodjc lake ruke, moda ete ponekad morati da vodkc ta imate u rukama ako elite da vam sve ide od ruke. Kasnije u ivotu, ovo moe da daa osobi izgled edfinitivni buldogu.

Ova taktika vam omoguava da poja-ate stisak, pa ak i da ga preokrenete u potinjavajui poloaj. Zamo-lili su grupu dobrovoljaca da prisustvuju seriji predavanja, a sva-kom studentu je reeno da ne prekrta ni noge ni ruke i da zauzme leeran, oputen sedei poloaj. Alternativno, pre upoznavanja, jednostavno za-mislite da drite dlanove ispred otvorenog plamena.

Ljudi kojima teko pada da se smeju pred ivotnim nedaama esto se okreu drogama i alkoholu da bi postigli isto oseanje ko-je proizvodi smeh indukovan endorfinima.

Ako, medutim, osoba koristi iste gestove dok sedi za stolom preko puta vas, a vi pokuavate da joj prodate ideju, proiz-vod ili uslugu, to bi moglo pravilno da se protumai kao da znai da ta osoba gaji negativna oseanja ili odbija vau ponudu.

Tri pravila za tano tumaenjeOno to vidite i ujete u nekoj situaciji ne mora obavezno da od-raava i stvarne stavove ljudi.

Definitivni vodic kroz govor tela

Meutim, ta biva kad generalnom direktoru predstave mla-dog i perspektivnog oveka koji je takoe superioran tip i koji moda ak signalizuje da je isto tako vaan kao generalni direk-tor? Ovo moe da bude efektivno ukoliko elite da prepustite kontrolu drugoj osobi ili joj dozvolite da veruje da gospodari situ-acijom ako, na primer, nudite izvinjenje. Potom on ponovo prua ruku, a rezultat je bezoblina masa isprepletanih prstiju koja lii na dve nestrpljive lignje u ljubavnom zagrljaju.

  EJEMPLOS DE DISPARADORES EN MYSQL PDF

Neprestano dodirivanje ili uvrtanje ko-se uobiajen je primer za to, ali, izdvojeno od ostalih gestova, naj-verovatnije znai da je osoba nesigurna ili uznemirena. Primena gornje ruke – DFK koristi prednost gornje ruke da bi Riarda Niksona stavio u poloaj naizgled slabijegOva uvcna izborna debata predstavlja udesno svedoan-stvo o snazi govora tela. Da bi pokazali da su agresivni, ovekoliki maimuni ooka?.

U ovom majmunskom osmehu – poznatom kao “uplaeno lice” – donja vilica se otvara da bi ogolela zube, dok se uglovi usa-na povlae unazad i nanie, to podsea na voduc osmeh. Naa analiza filma s ljudima kojima je naloeno da lau pokazala je upravo suprotnodok su lagali, laovi su se osmehiva-li ree ili uopte ne, bez obzira na kulturu iz koje su poticali.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

Zato ono to kaemo nije uvek bitnoKako govor glvor otkriva emocije i misliZato ene bolje zapaajuSta se doznaje skeniranjem mozgaOtkud vidovnjaci znaju tako mnogoUroeno, genetski uslovljeno ili naueno?

Meutim, ruka u po-slednjem trenutku zaobilazi usta, to rezultira gestom dodiriva-nja nosa. Antropolog Rej Berdvistel bio je prvi koji se bavio prouava-njem neverbalne komunikacije “kinezije”, kako ju je nazvao.